0
Geen producten in de winkelwagen.
100% Veilig afrekenen!

 

Bedrijfsnaam KATZELKRAFT
Wettelijke status MICRO
Naam en voornaam van de verantwoordelijke NEUMEISTER Beatrice
Hoofdkantoor 8 route des romains
Postcode - Woonplaats 67340 Ingwiller
Land FRANKRIJK
Telefoon 06-44-66-66-10
E-mail katzelkraft@gmail.com
Website www.katzelkraft.fr
Siret 451 073 332 00038
   
   

 

Art 1: Toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door KATZELKRAFT, ingeschreven bij het RCS van Saverne, N° siret 451 073 332 00038, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 8 route des romains 67340 Ingwiller, Tel 06 44 66 66 10 , e-mail adres : katzelkraft@gmail.com.   

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door de klant die, door middel van computer validatie, erkent er perfect kennis van te hebben genomen alvorens de bestelling te plaatsen, en dus afziet van het recht om zich te beroepen op eventuele tegenstrijdige bepalingen.

Art 2: Producten

Alle producten van de Scrapbook- en Béo Collection-reeksen zijn het exclusieve eigendom van KATZELKRAFT. (Zie artikel: 11 Intellectuele eigendom). Elk artikel dat op onze site wordt aangeboden, wordt gedetailleerd beschreven op een indicatief blad met een foto of een illustratie, deze indicaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Art 3 : Prijzen

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro's (€), ze zijn vrijgesteld van BTW overeenkomstig artikel 293 B van het CGI en zijn exclusief leveringskosten die ten laste blijven van de klant, behalve onder bijzondere voorwaarden.

Elke verkoop aan een ander land dan Europees Frankrijk plaatst de klant in de positie van invoerder, die als enige verantwoordelijk zal zijn voor de binnenkomst van de producten op het grondgebied van bestemming, de nodige procedures zal uitvoeren, en verantwoordelijk zal zijn voor alle belastingen, douanerechten en invoerkosten.

Alle bestellingen worden betaald in euro.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen; de producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de validatie van de bestelling.

Art: 4 Overdracht van eigendom

De bestelde producten blijven eigendom van KATZELKRAFT tot de factuur volledig betaald is.

Art 5: Bestellen

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten waarop de transactie betrekking heeft.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

De door de klant gevalideerde bestelling zal pas definitief in aanmerking worden genomen zodra de betalingswijze effectief is ontvangen.

Een ontvangstbevestiging van uw bestelling wordt u per e-mail toegestuurd zodra deze op de site is gevalideerd.

KATZELKRAFT behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren:

Ten gevolge van frauduleus gebruik van betaalmiddelen

In geval van informatie van de bankorganisatie die belast is met het beheer van de afwikkeling.

En meer in het algemeen in geval van een gegronde reden als bedoeld in artikel L 122-1 van het wetboek van consumentenrecht.

Art 6: Betaling

De betaling gebeurt online per kredietkaart, Paypal (rekening of kredietkaart) of per bankoverschrijving (betaling per cheque is voorbehouden aan houders van rekeningen in Frankrijk). 

Art 7: Levering

De bestelde artikelen worden verzonden naar het leveringsadres dat bij de bevestiging van de bestelling is opgegeven.

Bestellingen worden gewoonlijk binnen maximaal 8 werkdagen verzonden.

Indien een pakket niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, wordt een onderzoek ingesteld bij de Post, dat 21 dagen in beslag kan nemen.

In alle gevallen dient u de staat van het pakket en, indien nodig, de conformiteit van het product te controleren en, indien nodig, een voorbehoud te maken op de bon van de vervoerder.

Art 8 : Terugkeer

De klant beschikt over een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de goederen, om producten met gebreken of producten die niet overeenstemmen met zijn bestelling aan te geven. De eventuele terugzending kan slechts geschieden na akkoord van de administratie van de site na een verzoek aan het volgende adres: katzelkraft@gmail.com. Na deze termijn wordt de levering geacht conform te zijn. In geval van een aanvaarde retourzending verbindt KATZELKRAFT zich ertoe de producten binnen de 14 dagen terug te betalen of om te ruilen.

Art 9 : Tevreden gesteld of terugbetaald

De klant heeft het recht de overeenkomst te herroepen en bijgevolg de bestelde producten in hun oorspronkelijke verpakking aan de verkoper terug te zenden binnen 14 werkdagen na ontvangst van het pakket.

Alleen de prijs van de geretourneerde producten en de aan de klant in rekening gebrachte verzendkosten zullen worden terugbetaald. De retourkosten blijven voor rekening van de klant. Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard.

Wanneer van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, verplicht KATZELKRAFT zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug te betalen.

Art 10: Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door de klant aan de verkoper worden meegedeeld tijdens de validatie van de bestelling worden verzameld voor strikt commerciële doeleinden, en overeenkomstig de Franse wet op de informatica en de vrijheid van 6 januari 1978 beschikt de klant op elk ogenblik over het recht van toegang, rechtzetting of verzet met betrekking tot de gegevens die hem betreffen.

Art 11: Intellectuele eigendom

Alle teksten, beelden, illustraties, procédés en technieken die op de site voorkomen, zijn beschermd door auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten. Door verbinding te maken met de website is het de klant verboden de gehele inhoud of een gedeelte daarvan te kopiëren of te downloaden, tenzij met voorafgaande toestemming van KATZELKRAFT

Het gebruik door de klant van de site is strikt voorbehouden voor privé-gebruik, elke gehele of gedeeltelijke reproductie is strikt verboden.
De klant verbindt zich ertoe de KATZELKRAFT-producten uitsluitend voor privédoeleinden in familie- of verenigingsverband te gebruiken, maar mag deze in geen geval zonder schriftelijke toestemming van KATZELKRAFT voor commerciële doeleinden gebruiken.

Art 12: Aansprakelijkheid

De producten op de site zijn in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving. Wij nodigen u uit de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken te kennen. De verkoper is alleen verantwoordelijk voor de redactionele inhoud die hij online zet. KATZELKRAFT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade in verband met het gebruik van Internet, zoals een onderbreking van de dienst, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus.

Overeenkomstig de geldende reglementering is de verkoper niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering van de bestelling die te wijten is aan de klant, aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van een derde, of in geval van overmacht.

Art 13: Wijzigingen

KATZELKRAFT kan zijn service van rechtswege wijzigen en, indien nodig, deze wijzigingen opnemen in de algemene verkoopsvoorwaarden online. De klant wordt verzocht bij elke nieuwe bestelling de geldende algemene verkoopsvoorwaarden opnieuw te lezen.

Art 14: Duur

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelden voor de gehele duur van de door KATZELKRAFT aangeboden diensten.

Art 15: Geschil

Alle in deze voorwaarden opgenomen clausules, alsmede alle koop- en verkooptransacties die daarvan afhankelijk zijn, zijn onderworpen aan en worden beheerst door het Franse recht.

In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

nl_NLNL